9 – 16 october 2020
NeoNlitic 2.0 at Varna Regional Museum of History, Bulgaria
▪ Vernissage: 9 October 2020, at 19.00
▪ Finissage: 16 October 2020, at 19.00

✶ Curator: Mihaela Ion

Aftermovie: NeoNlitic at Varna Regional Museum of History, Bulgaria. Videograph: Marius Gheorghe

✶ Curator: Mihaela Ion
✶ Artists: Daniel Loagar (RO) – artist & organizer, Andrei Cornea (RO) – artist and organizer, Neno Belcev (BG), Sofia from Sofia (Bg) Ina Valentinova(BG), Evghenia Gritscu (UKR), Alex Manea (RO), Ana Maria Panaitescu (RO), Astian Rey (UKR), Carla Schoppel (RO), Gergana Ivanova (BG), Grosu Denisa (RO), IRLO (RO), Lora Markova (BG), Teodor Stefan (RO), Tatiana Zubchenko (UKR)
✶ Guest artists: Marian Codrea (RO), Marius Gheorghe (RO), Raluca Bajenaru (RO), Roxana Tomescu (RO)

The “NeoNlitic” project made by the Wood Be Nice Association and co-financed by “The Administration of the National Cultural Fund, aims to support and promote artistic production, by capitalizing on the common cultural heritage and reinterpreting the aesthetics of Cucuteni and Hamangia cultures through modern artistic production techniques. From a cultural and artistic point of view, the project intends to take over ancient artistic elements and to capitalize on the common cultural heritage and aesthetics of the Neolithic civilizations whose vestiges were discovered on the territory of our country. In particular, the international artists involved in the project turned their attention to two nationally and regionally representative cultures: the Cucuteni culture and the Hamangia culture.

The international exhibition will be available also in:
☑ Ukraine, 24 – 31 October 2020, Cernăuţi, at Vernissage Gallery
☑ Romania, 5 – 28 November 2020, Bucharest, MNIR (The Romanian National History Museum)

Details about the project: https://neonlitic.lava.ro/

#NeoNlitic
▪▪www.woodbenice.ro
▪▪www.facebook.com/neonlitic

The project does not represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. The Administration of the National Cultural Fund is not responsible about the details or results of the projects. The details and results of the project are the responsability of the beneficiary. The access at the exhibition will be made taking into account the current situation and in compliance with all applicable rules on physical distance and to prevent the spread of COVID-19.

Media partners: Radio Guerrilla, AGERPRES, Zile și Nopți, Iqads, Electronic Beats, The Institute, Igloo, Revista Atelierul, Modernism, Cultura la dubă, Bookblog, 4arte, România Pozitivă, Munteanu, Smark.

НеоНлитик 2.0 във Регионален исторически музей – Варна
9 – 16 Октомври 2020
Регионален исторически музей – Варна
▪ Откриване от 19:00ч на 9ти Октомври 2020
▪ Закриване от 19:00ч на 16ти Октомври 2020


НеоНлитик 2.0
▪ Куратор: Михаела Йон
▪ Артисти: Даниел Логар (Румъния) – артист и организатор, Андрей Корня (Румъния) – артист и организатор, Нено Белчев (Бъгария), София от София (България), Ина Валентинова (България), Евгегения Гритску (Украйна), Алекс Маня (Румъния), Ана Мариа Панатейску (Румъния), Астиан Рей (Украйна), Карла Шопел (Румъния), Гергана Иванова (Бъглария), Грошу Дениса (Румъния), ИРЛО (Румъния), Лора Маркова (България), Теодор Стефан (Румъния), Татяна Зубченко (Украйна)
▪ Гост артисти: Мариан Кодря (Румъния), Мариус Джордже (Румъния), Ралука Байенару (Румъния), Роксана Томеско (Румъния)Проектът „НеоНлитик“ е създаден от асоциацията Wood Be Nice и е ко-финансиран от „Администрацията на Национален Културен Фонд“, Румъния, цели да подкрепи и представи артистична продукция, обобщава сходното културно наследство и да преинтерпретира естетиката на неолитните култури Кукутени и Хамангиа през модерни артистични техники.
От културна и артистична гледна точка проектът има за цел да превземе древни художествени елементи и да се възползва от общото културно наследство и естетика на неолитните цивилизации, чиито останки са открити на територията на България, Румъния и Украйна. По-специално, международните художници, участващи в проекта, насочиха вниманието си към две национално и регионално представителни култури: културите Кукутени и

Хамангиа.Международната изложба ще се случи също и в:
• Vernissage Gallery, град Чернивци, Украйна 24 – 31 Октомври 2020
• MNIR, Букурещ, Румъния 5 – 28 November 2020
Повече информация за проекта: https://neonlitic.lava.ro/#NeoNlitic
www.woodbenice.ro
www.facebook.com/neonlitic

Проектът не отразява позицията на Администрацията на Националния културен фонд. Администрацията на Националния културен фонд не носи отговорност за подробностите или резултатите от проектите. Подробностите и резултатите от проекта са отговорността на бенефициента.

Достъпът до откриването на изложбата ще бъде направен, като се вземе предвид текущата ситуация и спазването на всички приложими правила за физическо разстояние и за да се предотврати разпространението на COVID-19.Медийни партньори: Radio Guerrilla, AGERPRES, Zile și Nopți, Iqads, Electronic Beats, The Institute, Igloo, Revista Atelierul, Modernism, Cultura la dubă, Bookblog, 4arte, România Pozitivă, Munteanu, Smark.